Grunner til ikke skrive under på årsmelding og regnskap.

Om jeg hadde blitt lovlig valgt så kunne ikke jeg skrive under på hverken årsmelding eller regskap. Under følger en liste på fem punkter.

1: Brudd på plan og bygningsloven 1
2: Brudd på plan og bygningsloven 2
3: Brudd på eierseksjonsloven
4: Brudd på personopplysningsloven.
5: Brudd på vedtekter og husordensregler.

1: Brudd på plan og bygningsloven 1.
Det er bygget levegger utenfor 1. etasje mellom oppgang B og oppgang E. Etter henvendelse til Oslo kommune – plan og bygningsetaten er tilbakemeldingen at byggingen er ulovlig. Den er søknadspliktig – det kan søkes i ettertid på bestmte betingelser.
[Link til saken i kommunen]

2: Brudd på plan og bygningsloven 2.
Opprinnelig kjølerom er ombygd til møterom og kjøkken. Dette er antagelig søknadspliktig. Det er varslet Olo kommune – plan og bygningsetaten. Det er ikke bygget i den tid Terje Fachenberg var styreleder men brukes fortsatt – antagelig ulovlig. [Link til sak i plan og bygningsetaten]

3: Brudd på eierseksjonsloven.
Bygging av levegger ulovlig etter plan og bygningsloven.
Kostnadene er dekket av alle sameierne – kun et fåtall har glede av påkostningen.
Det må legges frem som forslag under sameiemøtet.
Om prosjektets kostnad overgår 5% av sameiets årsbudsjett kreves det 2/3 flertall. ( §49 og §50)
De seksjoner det gjelder har ikke stemmerett.

4: Personopplysingsloven – ulovlig kameraovervåkning.
Det er en massi bruk av kameraovervåkning. Det er planlagt mer. Huseierforeningen opplyser at bruk av kameraovervåkning til å avdekke brudd på husordensregler og til mangelfull kildesortering ikke er tillatt. Foreningen viser til datatilsynet og personopplysningsloven.

5: Brudd på vedtekter og husordensregler.
Styret har uten sameiernes tilslutning gitt uvedkommende rett til å kjøre over vår eiendom. Dette er brudd på husordensreglene og vedtektenes § 1. Tilltelsen gjelder også brudd på reguleringsbestemmelsene for områdets nedre del. Plan og bygningsetaten opplyser at det ikke skal være kjøring på området. Ivertfall ikke til naboeiendommene. Brudd på vedtektenes §8 – ulovlig bruk av kameravervåkning.

Les også:
[Det startet med en løgn ……]

Siden er underbearbeidelse…..

Det startet med en løgn – Forliksrådet 28. november 2019.

Grunnen til at jeg ville gå inn i styret ved sameiemøtet 2018 var i hovedsak å forsøke å ivareta interessene til oss som bor i sameiet Sofienberggata 13 A-E. Motparten var reprensentert med dengang styreleder Terje Fachenberg og Kari-Anne B. Lindland fra Obos eiendomsforvaltning.. Det startet med en løgn.

I begynnelsen av møtet ble vi minnet på at opplysninger og utsagn skulle være sannferdige. Deretter – på spørsmål om vi begge bor i Sofienberggata 13 A-E svarte Terje Fachenberg bekreftende. Dette er ikke tilfelle. Ingen i styret bor på denne adressen.

Det ble rettet skarp kritikk av meg både fra retten og fra motparten at jeg ikke selv hadde meldt meg som styremedlem i Brønnøysundregistrene. Ved søk 30. november i år i registeret viser det seg at det ikke er registrert noen styremedlemmer der siden 2017. Dette vet Fachenberg og antagelig også representanten for Obos eiendomsforvaltning. Det å holde tilbake en så vidt vesentlig informasjon er også en løgn. [pdf]
Brev fra Brønnøysundregsistrene fra 12. april 2019 bekrefter det samme. [pdf]

Fachenberg påstår at jeg nektet å bruke de digitale løsninger Obos eiendomsforvaltning stiller til rådighet og at jeg krevet alt på papir. Dette stemmer ikke. Etter at jeg under styremøtet 22. mai ble presentert for det faktum at jeg var ulovlig valgt så foholdt jeg meg til det. (I en privat e-post til Thore Hansen 27. mai meddeler jeg at dette er feil.) Jeg fosøkte allikevel å hjelpe til med kontroll av ventilasjonsanlegg i leilighetene. Siste spor jeg finner etter kommunikasjon med styret er at jeg etterlyser svar på tidligere sendte e-poster. Dette var 10. juni 2018. [pdf]
Dette kan vel neppe kalles å nekte å bruke digitale løsninger.

Under møtet kom det ved to anledninger en voldsom tirade om hvor forferdelig person jeg er.

Les også:……
[Grunner til ikke å skrive under på……]

Innlegget er under bearbeidelse

Sameiet: «Fare for liv og helse – I»

2019.09.01
FARE FOR LIV OG HELSE: MØRKLAGT OPPGANG.
Siden torsdag 15. august har det vært uten belysning i 3. etasje i oppgang C.
Avviket ble meldt styret samme dag. Dette utgjør en fare for liv og helse. Fare for fall og i verste fall død er vesentlig. Det er ikke første gang.

2016.10.27
FARE FOR LIV OG HELSE: STRØMUTKOBLING.
Det har vært 2 strømutkoblinger den siste tiden. Ganger og trappehus har
vært mørklagt. Første gangen ca 20 t. Ved eventuell evakuering har dette
vært farlig og kunnet forårsaket fare for liv og helse.
Den andre gangen varte ikke utkoblingen lenge – det var mørkt
i oppgangene ca 2 t.
Alarm og nødlys/ledelysanlegget skulle vært fullført først.
Da ville det vært lys i oppgangene fra dette. (UPS-anlegg)
(Fra e-post til styret 27. oktober 2016)

2016.10.27
FARE FOR LIV OG HELSE: KABELKANALER HINDRER GELENDER I TRAPPELØP.
Kabelkanaler hindrer blokkerer gelendere og kan føre til fall. Dette ble
meddelt styret før kablene ble tatt i bruk. kanalene må flyttes for å
hindre fare for liv og helse. (Fra e-post til styret 27. oktober 2016)
IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. OBOS eiendomsforvaltning lyver.

I en e-post fra Obos eiendomsforvaltning 17. november 2019 om IN-ordningen opplyses det at «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.» [pdf]

Dette stemmer ikke. I en e-post til Obos eiendomsforvaltning 14. juli spør jeg hvordan jeg skal gå frem for å benytte meg av ordningen. [pdf]

19. juli samme år kommer det e-post fra Obos eiendonsforvaltning om hvordan man går frem. [pdf]

16. august sender jeg e-post til styret om det samme. [pdf] Styret svarer i en e-post datert 17. august at styret har byttet bank og at den nye banken ikke tilbyr samme ordning. [pdf] Styret bytter altså bank uten å ta hensyn til vedtektsfestede rettigheter.

In en e-post til Obos eiendomsforvaltning etterlyser jeg igjen instrukser for hvordan jeg skal få betalt min del av fellesgjelden slik vedtektene gir anledning til. [pdf]
Obos svarer i en e-post datert 16. november følgende: [pdf]

15. november sender jeg igjen en e-post om IN-ordingen og mine vedtekstfestede rettigheter. [pdf] Styret svarer i e-post 16. november (avsnitt 3) at IN-ordningen er for dyr og at jeg er den eneste som ville benytte meg av den. [pdf] Styret går altså på tvers av vedtektene for å spare penger.

Under årsmøtet 2015 ble IN-ordningen vedtatt med «overveldende flertall» [pdf]
Det ble innkalt til ekstraordinært sameiemøte 21. november. Der ble det flertall for å avvikle IN-ordningen med 24 mot 12 stemmer. jeg protesterte hefftig da jeg det siste halve året hadde forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen. [pdf]

Sofienberggt. 13 A- E – et utrygt sted å eie og å bo

1: Eierseksjonsloven

2: Vedtektene

3: Fysisk angrep

4: Ventilasjon

——————————————————————————————

1: Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven §32
Ansvar for vedlikehold av vinduer: Loven er klar. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. Jeg mener at det påhviler styret å informere om dette slik at forfallet ikke går for langt. Dette har styret ikke gjort.
Konklusjon: Loven er ikke oppfylt.

2: Eierseksjonsloven §53
Protokollen fra årsmøtet skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. I alle år har referat fra årsmøtet blitt lagt i postkassene eller blitt oversendt pr. post. Fra årsmøtene 2017, 2018 og 2019 er det ikke kommet noe referat og er ikke tilgjengelig.
Konklusjon: Brudd på loven

2: Vedtektene

Vedtektene §2 5. ledd
«Seksjonen skal kun brukes til boligformål.» Minst to seksjoner brukes til korttidsutleie – altså næringsvirksomhet. Brudd på vedtektene.

I den tidligere versjonen av vedtektene var rettigheten til IN ordningen nedfelt. Jeg var i den prosessen. Det ble hastig innkalt til ekstraordinært sameiemøte for å få avviklet ordningen. Altså brudd på min vedtektsfestede rett den gangen.

3: Fysisk angrep

Beboer i en seksjon ble fysisk angrepet i garasjeanlegget. Garasjeanlegget har kamera-
overvåkning. Det skulle være uproblematisk å skaffe bevis for politianmeldelse. Angriperen styrer all kameraovervåkning og har nektet å gi ut bevisene. Hvem er den neste?

4: Ventilasjon

Siden 2014 har ventilasjonsanlegget ikke vært i orden. Gjentatte henvendelser til styret har ikke ført til noen bedring . Under det siste året har det ikke vært ventilasjon i badet i det hele tatt. Det er montert nytt ventilasjonsanlegg i bodanlegget ved heisen. At det ikke er ventilasjon i badet men et velfungerende ventilasjonsanlegg i bodanlegget er en provokasjon.

Sameiet – «Vinduer»

Jeg er blitt fortalt at det er planer om å bytte vinduene. Hva er galt?  Jeg er også blitt fortalt at et vindu er falt ut. Ut fra dette mener styret at dette er nødvendig vedlikehold.

 1. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. (Eierseksjonslovens § 32)
 2. Om et vindu er falt ut, må det være feil bruk. Låsemekanismen til det ytterste vinduet må være helt låst. Om ikke kan, kan vinduet hekte seg fast i karmen og ved hårdhendt behandlig kan hengslene, som er i plast, brekke. Jeg har vært i kontakt med produsenten. De har ikke fått melding om tilsvarende hendelser.
  Konklusjon:Vinduene trenger ikke å byttes. Vinduene trenger vedlikehold.
  Om en del av vinduer faller ut, er det feil bruk. Da kunne dette også skje da huset var nytt.
  E-post til Nordan AS om vindu som har falt ut.

Sameiet – «Bommen»

Under de første ca. 15 år  hadde sameiet  bom – med vanlig hengelås. Vi hadde vaktmester som åpnet ved behov.

Av forskjellige grunner ble denne byttet ut med bom med «Oslolås» Begrunnelsen var, som jeg husker, tilgang for ambulanse etc.

Det viste seg etter hvert at låsemekanismen på bommen var så «slapp» at hvem som helst kunne låse opp med tang, skrutrekker eller annet enkelt verktøy. Det ble mye uønsket trafikk.

Vi forsøkte å sette på en hengelås. Denne ble klippet av etter få timer. Videre kontaktet naboene i Thv. Meysersgate 62 Oslo brann og redningsetat for «å bruke etaten for å få kunne kjøre til sin eiendom»

Beboere i Thv. Meysersgate 62 har også hevdet at de har en avtalefestet rett til å kjøre på vår eiendom. Oslo byskriverembete avviser dette.

Jeg har tre ganger vært hos Oslo kommune -plan og bygningsetaten. Konklusjonen ved siste besøk, basert på gjeldene reguleringsplan, «skal det ikke være kjøring på området – ivertfall ikke kjøring til naboeiendommene».

Sameiet – «E-post til styret 26. april 2018»

Jeg sendte e-post til styret 26. april 2018 om:

 1. Vinduene
 2. Homenet
 3. Nøkkel til bommen
 4. Styremøtets sak «konstituering»

2018.04.26-e-post-til-styret-om-diverse-saker

1:  Jeg kan ikke se at det er kommet et tilfredsstillende svar om vinduene. Det påstås at vinduene faller ut  – og derfor er farlige for trafikken i Toftesgate. jeg har kontaktet leverandøren. Se: Vinduer som faller ut.  Videre : Notat om vinduer og vedlikeholdsplikt.

2: Jeg har fortsatt ikke tilgang til styrets dokumenter. Det er blitt kjent at forrige styre ofret kabelfjernsyn fra Canal-digital© for å gi Homenet enerett for netttilgang. Det kommer mer om dette.

3: jeg ba om å få nøkkel til bommen for at jeg lettvint kan åpne den for håndverkere, flyttebiler etc. Svaret var blankt nei. (styrelederen)

4: Styrets konstituering – endrede arbeidsbetingelser. Dette spørsmålet har jeg ikke fått svar på.

 

Sameiet – «Om jeg ble valgt som styremedlem?»

På siste årsmøte stilte jeg til valg som styremedlem. Valget ble holdt – og jeg trodde at jeg ble valgt. Men:

 • Det er ikke kommet noe referat fra årsmøtet som bekrefter dette.
 • En e-post fra styreleder datert 14. juni – henvisning til Purehelp.no hvor vårt sameie blir presentert.
 • De andre styremedlemmene mente at «at å samle fullmakter for selv å bli valgt» ikke er lovlig

  2018.06.15-Sofienberggate 13 A-e – 971271183 – Firmapresentasjon

Sameiet – «Porttelefonanlegget»

Et for meg fullt fungerende porttelefonanlegg. Nå er dette demontert.
Hva har vi fått:

 • Det er alt for stor bakplate
 • Anlegget har ikke mulighet for navnelister.
 • Anlegget har leser for kort/brikke. Denne er  ikke i bruk. I stedet er den gamle store, skjemmende leseren  fortsatt i bruk.

Fra et fullt brukbart porttelefonanlegg har vi fått et delvis disfunksjonelt monster.