«Fare for liv og helse – manglende belysning – for lave rekkverk og gelendere – håndløpere som ikke er etter byggforskriftene» Strømførende kabel på barnas lekeområde.

23.01.2020
Mørklagte oppganger, strømutkoblinger, gelendere som ikke er etter byggforskriften, for lave rekkverk i 6. etasje, strømførende kabel på bakkenivå. Det er mange farer her som kan forårsake skade og i
verste fall død.

23.01.2020
FARE FOR LIV OG HELSE: MØRKLAGT OPPGANG 1.
Siden torsdag 23. januar har det vært uten belysning i 3. etasje i oppgang C.
Avviket ble meldt styret samme dag. Dette utgjør en fare for liv og helse. Fare for fall og i verste fall død er vesentlig. Det er ikke første gang. Pr. i dag, 31. mars 2020 er det fortsatt mørkt. 15. april 2020 ble dette rettet etter et ikke uvesentlig bidrag fra et styremedlem.

01.09.2019
FARE FOR LIV OG HELSE: MØRKLAGT OPPGANG 2.
Siden torsdag 15. august har det vært uten belysning i 3. etasje i oppgang C.
Avviket ble meldt styret samme dag. Dette utgjør en fare for liv og helse. Fare for fall og i verste fall død er vesentlig. Det er ikke første gang.

27.10.2018
FARE FOR LIV OG HELSE: STRØMUTKOBLING. MØRKLAGT OPPGANG 3.
Det har vært 2 strømutkoblinger den siste tiden. Ganger og trappehus har
vært mørklagt. Første gangen ca 20 t. Ved eventuell evakuering har dette
vært farlig og kunnet forårsaket fare for liv og helse.
Den andre gangen varte ikke utkoblingen lenge – det var mørkt
i oppgangene ca 2 t.
Alarm og nødlys/ledelysanlegget skulle vært fullført først.
Da ville det vært lys i oppgangene fra dette. (UPS-anlegg)
(Fra e-post til styret 27. oktober 2016)

27.10.2018
FARE FOR LIV OG HELSE: KABELKANALER HINDRER GELENDER I – HÅNDLØPER I TRAPPELØP.
Kabelkanaler hindrer blokkerer gelendere og kan føre til fall. Dette ble
meddelt styret før kablene ble tatt i bruk. kanalene må flyttes for å
hindre fare for liv og helse. (Fra e-post til styret 27. oktober 2016)

27.10.2018
FARE FOR LIV OG HELSE: ALT FOR LAVT REKKVERK PÅ
GALLERIET I 6. ETASJE
Rekkverket på galleriet i 6. etasje er er for lavt. Etter byggforskriften skal rekkverket ha en minstehøyde på 1, 20 m. Rekkverket er på ca 1,0 m. Dørene står ulåsete. barn kan med letthet komme ut på galleriet og klatre ut på taket.

FARE FOR LIV OG HELSE: STRØMFØRENDE KABEL PÅ BAKKENIVÅ 230 V
Da utbygger – entreprenøren som rehabiliterer nabobygget tok seg til rette på vårt uteområde rev de også en av våre utelamper som var montert på en stolpe. Strømtilførselen – ledningen – ble liggende åpent og kunne lett ha forårsaket skade – og i verste fall død. Kontaktpunktene lå åpne med 230 V spenning.
Ulovlig oppførte levegger. Brudd på plan og bygningsloven. Brudd på eierseksjonsloven.

Det er oppført levegger i 1. etasje. Det er store kostnader forbundet med dette. Det er også mistanke om at leveggene er ulovlig oppført etter plan og bygningsloven. Videre kan det være ulovlig etter eierseksjonsloven da det ikke er noe årsmøtevedtak på dette. Huseierforeningen opplyser at det kreves 2/3 flertall. Det er ikke noe vedtak i det hele tatt. Jeg varsler Oslo kommune – plan og bygningsetaten i juni 2019.

Plan og bygningsetaten opplyser i en melding datert 26.06.2019 at de oppførte leveggene er søknadspliktige. Styret har ikke søkt. Dermed er leveggene ulovlig oppført. § 20-3
Prosjekter som kun kommer noen seksjonseiere til gode skal godkjennes på årsmøtet med 2/3 flertall. § 49 pkt. a. Tiltaket er altså brudd både på plan og bygningsloven og på eierseksjonsloven.

Brev fra Oslo kommune – plan og bygningsetaten

Følg saken på Oslo kommune – plan og bygningsetatens hjemmeside.

Ulovlig oppførte levegger. Bildet viser levegger mellom oppganf B og oppgang C.

Jeg har levert saker til årsmøtet 2020. En av disse er krav om fjerning av ulovlig oppførte levegger. Huseierforeningen opplyser at det kun kreves simpelt flertall for å få dette vedtatt.

Varsel til Oso kommune plan og bygningsetaten om mulig ulovlig bygging av levegger.

Brev til styret datert 29. oktober 2019 om ulovlig oppførte levegger og fordeling av kostnader.

Brev fra styret via Obos eiendomsforvaltning om omkostninger ved ulovlig oppførte levegger

Rekommandert sending til styret sendt 11. juni 2019. Manglende svar på brev datert 4. mai 2019.

Etter å ha lagt brev i styrets postkasse i oppgang B den 6. mai 2019 kom det ikke noe svar. Jeg sendte derfor rekommandert brev til styret om det samme datert 11. juni 2019. I tillegg ble det lagt brev om ustabil og eller manglende ventilasjon i samme sending.

Rekommandert brev til styret datert 4. mai 2019 – følgeskriv.

Rekommandert brev til styret med krav om endring av årsmelding.

Rekommandert brev til styret med anmodning om årsmøtereferater.

Rekommander brev til styret om manglende og ustabil ventilasjon.

Styret hentet aldri denne rekommanderte sendingen. Husierenes landsforbund opplyser om at om sendingen er levert er det juridisk sett det samme som at den er mottatt.

Brev til styret datert 4. mai 2019 – lagt i styrets postkasse 6. mai 2019.

Brev til styret om endring av årsmelding og om anmodning om årsmøtereferater. Datert 4. mai 2019

6. mai 2019 la jeg brev med følgende innhold i styrets postkasse i oppgang B.
Brev datert 4. mai 2019 om endring av årsmelding.
Brev datert 4. mai med anmodning om årsmøtereferater for 2017, 2018 og 2019.

Brev til styret datert 4. mai 2019 om endring av årsmelding

Brev til styret datert 4. mai med anmodning om årsmøtereferater for 2017, 2018 og 2019.

Brevene ble ikke besvart. Med tillegg av brev om manglene eller ustabil ventilasjon ble brevene sendt rekommandert den 11. juni 2019

Rekommandert sending til styret datert 11. juni 2019.

Bommen – ulovlig gjennomkjøring

2018.09.03
Under de første ca. 15 år  hadde sameiet  bom – med vanlig hengelås. Vi hadde vaktmester som åpnet ved behov.
Av forskjellige grunner ble denne byttet ut med bom med «Oslolås» Begrunnelsen var, som jeg husker, tilgang for ambulanse etc.

Det viste seg etter hvert at låsemekanismen på bommen var så «slapp» at hvem som helst kunne låse opp med tang, skrutrekker eller annet enkelt verktøy. Det ble mye uønsket trafikk og ulovlig gjennomkjøring.

Vi forsøkte å sette på en hengelås. Denne ble klippet av etter få timer. Videre kontaktet naboene i Thv. Meysersgate 62 Oslo brann og redningsetat for «å bruke etaten for å få kunne kjøre til sin eiendom»
Beboere i Thv. Meysersgate 62 har også hevdet at de har en avtalefestet rett til å kjøre over vår eiendom. Oslo byskriverembete avviser dette.

Jeg har tre ganger vært hos Oslo kommune – plan og bygningsetaten. Konklusjonen ved siste besøk, basert på gjeldene reguleringsplan, «skal det ikke være kjøring på området – ivertfall ikke kjøring til naboeiendommene».

E-post til styret 26. april 2018 om vinduer, Homenet, bommen og annet.

2018.04.26
E-post til styret 26. april 2018. Den handler om diverse saker som er viktig for meg å få svar på. Det kom aldri noe svar. Styret ved Terje Fachenberg mener at jeg fikk svar på påfølgende styremøte. Uansett er det respektløst å ikke svare. Det illustrerer tydlig styrets holdning til meg.

2018.04.26-e-post-til-styret-om-diverse-saker

1: Vinduene
2: Homenet
3: Nøkkel til bommen
4: Styremøtets sak «Konstituering»

1:  Jeg kan ikke se at det er kommet et tilfredsstillende svar om vinduene. Det påstås at vinduene faller ut  – og derfor er farlige for trafikken i Toftesgate. jeg har kontaktet leverandøren.

Infoside om vinduer som faller ut – kontakt med leverandøren

2019.05.04 Innlegg: Vinduer – «Årsmøtevedtak i 2019 om å bytte vinduene.»

2: Jeg har fortsatt ikke tilgang til styrets dokumenter. Det er blitt kjent at forrige styre ofret kabelfjernsyn fra Canal-digital© for å gi Homenet enerett for netttilgang. Det kommer mer om dette.

3: jeg ba om å få nøkkel til bommen for at jeg lettvint kan åpne den for håndverkere, flyttebiler etc. Svaret var blankt nei. (styrelederen)

4: Styrets konstituering – endrede arbeidsbetingelser. Dette spørsmålet har jeg ikke fått svar på.

Obos eiendomsforvaltning – trakassering

2018.08.09
Obos eiendomsforvaltning AS trakasserer. Det er pr. i dag kommet rundt 185 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer.

Pr. i dag er det kommet ca 185 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer. Tidligere nektet de å utbetale faktura for arbeider jeg hadde gjort utvendig. Skatt øst, Fylkeskattekontoret og Brønnøysundregistra ble kontaktet. Alle mente at det var uproblematisk. Obos eiendomsforvaltning visste bedre – de holdt tilbake betalingen ca. 1 år.
Senere har Obos eiendomsforvaltning løyet i saken om IN-ordningen og har ikke overholdt løftet om korrigering av årsmeldingen for 2018-2019.

2019.04.11 Rekommandert brev til Obos eiendomsforvaltning om trakassering.

In-ordningen – Obos eiendomsforvaltning lyver.

Uteområdet – rettigheter – bruksrett etter 20 år.

2018.07.31
Siden huset ble bygget i årene 1984 – 1985 har den nederste delen av uteområdet vært vårt. Uteområdet er anlagt på annen manns grunn, men har ved godkjenning av reguleringsplan og byggetillatelse vært en integrert del av uteområdet. Huset hadde ikke blitt bygget uten dette.

Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen.
Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har allikevel  bruksrett – og dermed forpliktelser.

 • Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
 • Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
 • Området er blitt brukt som vårt i  35 år.
 • Det er våre boder.
 • Det våre utelamper.
 • Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
 • Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
 • De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
 • Det er våre trær.
 • Det er våre fastmonterte utemøbler.
 • Området er hele tiden håndhevet med våre husordensregler.

Konklusjonen er at at uteområdet er vårt – og vårt ansvar – selv om grunnen ikke er vår.

Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver.

2018.05.09
Det var ønskelig med kontroll av ventilasjonsanlegget i alle leilighetene. Bakgrunnen var at det ofte feilkobles ventilatorer direkte på anlegget som dermed lager problemer for naboene. Innkallingen til styremøte nr. 1 i styreperioden 2018 – 2019 – står det oppført som sak 2: «Ventilason». Det kan være denne. Terje Fachenberg sender e-post til styremedlemmene med fordeling av oppgaver.

2018.05.09 E-post fra styret – Fachenberg om kontroll av ventilasjonsanlegget med vedlegg om oppgavefordeling.

3. juni sammenfatter det jeg hadde fått til. Det var problemer med tilgang til flere leilighetene. Jeg poengterte viktigheten av at tilluften ikke er blokkert. noe som vil føre til dårlig ventilasjon. Dette ville ikke Fachenberg bry seg om. Kontrollen ble dermed halvveis.

2018.06.03-E-post til styret Fachenberg med vedlegg – kontroll av ventilasjonsanlegg.
2018.06.03 Vedlegget

Det var vanskelig å komme inn i leilighetene. Jeg prøvde ved et par anledninger. Styreleder Fachenberg etterlyser flere resultater i en e-post datert 4. juni 2018. Ettersom jeg fortsatt etterlyser svar på tidligere e-poster svarer jeg han i en e-post 10. juni. Ved en lapsus er den første referansen til en e-post feildatert. Det skulle være 15.01.2018 og ikke 15.02.2018.

2018.0.04 E-post fra styreleder Fachenberg med etterlysning av kontrollresultat.

2018.06.10 E-post til Fachenberg om kontroll av ventilasjonsanlegg samt etterlysning av svar på 3 e-poster.